۱۳۵ عنوان مقاله به زبان انگلیسی به همراه ترجمه حدودی عنوان مقالات، بخش اول (فقط ترجمه عنوان)

این مجموعه مقالات به کمک استاد ارجمندجناب آقای دکتر هاشمی فراهم گشته است. ضمن تشکر و سپاس فراوان از ایشان ، چند نکته را به استحضار می رسانیم.

ما برای ترجمه این عناوین از  http://translate.google.com  استفاده کردیم. لکن اگر ترجمه ها مطلوب نیست، به برزگواری خود خواهید بخشید.

ثانیاً برای استفاده از این مقالات کافی است کد مقاله مورد نظر را در قسمت سفارش مقاله (سربرگ اصلی سایت) درج کرده و برابیمان ارسال کنید تا در اسرع وقت به ایمیلتان ارسال شود. (خواهشمندیم شماره تماس و ادرس ایمیلتان را به طور دقیق درج بفرمایید.)

در صورتی که  عدم ارسال مقاله برای شما بیش از ۲۴ ساعت طول کشید، خواهشمندیم کد مقاله مورد نظر را از ایمیل خودتان به یکی از دو آدرس زیر ارسال کنید.

Javadnemati90@yahoo.com

Anjoman_elmi_jaza@yahoo.com

در نهایت اگر ارسال مقاله باز هم صورت نگرفت به شماره ۰۹۳۶۱۱۵۱۳۴۰ و یا ۰۵۱۱۶۰۵۶۴۷۲ تماس حاصل کرده یا پیامک بزنید.پیشاپیش بابت این اشکال ، شدیداً عذر خواهی می کنیم.

کد مقاله

عنوان مقاله انگلیسی

ترجمه تقریبی عنوان مقاله

۱۲۰۱

Torture and an Ethics of Responsibility

شکنجه ومسئولیت اخلاقی

۱۲۰۲

The United Nations International Covenant on Civil and Political Rights: Does It Make A Difference in Human Rights Behavior?*

میثاق بین الملی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد : آیا تفاوتیدر رفتار حقوق بشر ایجاد می کند؟

۱۲۰۳

Institutional Change in the World Polity

تغییرات نهادی در حکومت جهانی

۱۲۰۴

Torture: The Struggle over a Peremptory Norm in counter-Terrorist Era

شکنجه: مبارزه بر سر یک قاعده آمره در عصر هایی تروریستی

۱۲۰۵

The Universality of the Prohibition of the Crime of Genocide, 1948-2008

جهان شمولی منع جنایت نسل کشی۱۹۴۸-۲۰۰۸ ،

۱۲۰۶

CONSTRUCTING A NEW RIGHTS REGIME: PROMISES,PROBLEMS AND PROSPECTS

ساختن رژیم جدید حقوقی: وعده ها ، مشکلات و چشم اندازی ها

۱۲۰۷

Women’s Right to Education—A Narrative on International Law

حق آموزش زنان : یک روایت در حقوق بین الملل

۱۲۰۸

International Migration: Security Concerns and Human Rights Standards

مهاجرت های بین المللی: نگرانی های امنیتی واستانداردهای حقوق بشر

۱۲۰۹

THE TRAUMA OF JUSTICE:SEXUAL VIOLENCE, CRIMESAGAINST HUMANITY AND THEINTERNATIONAL CRIMINALTRIBUNAL FOR THE FORMERYUGOSLAVIA

ضربه عدالت: خشونت های جنسی،جنایت علیه بشریت و دادگاه کیفری بین المللی برای یوگوسلاوی

۱۲۱۰

SECURITY AND MIGRATIONLAW IN THE LESS BRAVE NEWWORLD

امنیت و مهاجرت در جهان جدید

۱۲۱۱

War, ‘incendiary media’ and international human rights law

جنگ آتش زای رسانه ها، و قوانین بین المللی

۱۲۱۲

Basic Principles on the Role of Lawyers

اصول اساسی نقش وکلا

۱۲۱۳

Recent Developments in the African Regional Human Rights System

پیشرفت های اخیر در سیستم های حقوق بشر  منطقه ای آفریقا

۱۲۱۴

Threat, Emergency and Survival: The Legality of Emergency Action in International Law

تهدید ، اضطرار و بقا : قانونی بودن اقدام اضطراری در حقوق بین الملل

۱۲۱۵

BREAKING BUCKS IN MONEY MARKET FUNDS

شکستن وجوه دلار در بازار پول

۱۲۱۶

Conflicting Human Rights: An Exploration in the Context of the Right to a Fair Trial in the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms

حقوق بشر متناقض: اکتشاف یک حق در دادگاه عادلانه در کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی

۱۲۱۷

The International Committee of the Red Cross and International Human Rights Law

کمیته بین المللی صلیب سرخ و بین المللی حقوق بشر

۱۲۱۸

Assessing the Impact of the ECHR on National Legal Systems

 بررسی تاثیر ECHR در سیستم حقوقی ملی

۱۲۱۹

DECLARATIONOF MINIMUM HUMANITARIAN STANDARDS (1990)

اعلام حداقل استانداردهای بشردوستانه

۱۲۲۰

The right to liberty and security of the person

حق آزادی و امنیت شخصی

۱۲۲۱

War, ‘incendiary media’ and international human rights law

جنگ آتش زا رسانه ها، و قانون حقوق بشر بین المللی

۱۲۲۲

THE IMPACT OF HUMAN RIGHTS LAWON ARMED FORCES

تاثیر حقوق بشر بر نیروهای مسلح

۱۲۲۳

A “FULL AND FAIR” TRIAL:CAN THE EXECUTIVE ENSURE IT ALONE?THE CASE FOR JUDICIAL REVIEW OF TRIALSBY MILITARY COMMISSIONS ATGUANTANAMO BAY

دادگاه ” عادلانه و کامل” : می توان از اجرای به تنهایی در مورد بررسی قضایی دادگاه از سوی کمیسیون نظامی در گوانتانامو اطمینان حاصل کرد؟

۱۲۲۴

A Guide to the Human Rights Act 1998

راهنمای حقوق بشر ، مصوب ۱۹۹۸

۱۲۲۵

The right to a fair trial. A guide to the implementation of Article 6of the European Convention on Human Rights

حق برخورداری از یک محاکمه منصفانه.راهنمای اجرای ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر

 

۱۲۲۷

Balancing security and liberty within the European human rights framework. A critical reading of the Court’s case law in the light of surveillance and criminal law enforcement strategies after9/11

توازن امنیت و آزادی در چارچوب حقوق بشر در اروپا.یک قرائت انتقادی از قانون مورد دادگاه پس از ۹/۱۱ در پرتو نظارت و اجرای استراتژی های قانون جزا

۱۲۲۸

Basic Principles on the Role of Lawyers

اصول اساسی نقش وکلا

۱۲۲۹

A CRITICAL ANALYSIS OF NON-DEROGABLE RIGHTS IN A STATE OF EMERGENCYUNDER THE AFRICAN SYSTEM: THE CASE OF ETHIOPIA AND MOZAMBIQUE

تجزیه و تحلیل انتقادی حقوق از  …. در موارد اضطراری تحت سیستم آفریقا : مورد اتیوپی و موزانبیک

۱۲۳۰

Human Rights Treaties. Development of principles of implementation in Norwegian Law

معاهدات حقوق بشر. توسعه اصول پیاده سازی در قانون نروژی

۱۲۳۱

The Criminal Justice Bill: Disclosure and evidence Bill 8 of 2002-03

لایحه قضایی: افشا و شواهد بیل ۸ از ۲۰۰۲-۰۳

۱۲۳۲

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTSFOURTH SECTIONCASE OF LEYLA SAHIN v. TURKEY

دادگاه اروپایی حقوق بشر مورد بخش چهارم از لیلا ساهین در مقابل ترکیه

۱۲۳۳

THE RIGHT TO A FAIRTRIAL: PART I – FROMINVESTIGATION TO TRIAL

حق برخورداری از یک محاکمه منصفانه: بخش ۱- تحقیقات به دادگاه

۱۲۳۴

THE RIGHT TO A FAIRTRIAL: PART II – FROMTRIAL TO FINALJUDGEMENT

حق برخورداری از یک محاکمه منصفانه: بخش۲-محاکمه به حکم

۱۲۳۵

Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms as amended

کنوانسیون حفاظت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی به عنوان اصلاح

۱۲۳۶

BIBLIOGRAPHICAL ESSAY Crime, Criminal Justice and Authority in England

مقاله کتابشناسی جرم، عدالت کیفری و قدرت در انگلستان

۱۲۳۷

Criminal procedure.

دادرسی کیفری

۱۲۳۸

Congreso International de Derecho Penal.

کنگره بین المللی حقوق کیفری

۱۲۳۹

Medias presale’s specials y protection de los drenches human osInforme general

متخصص حقوق بشر و حفاظت از گزارش presalesرسانه

۱۲۴۰

The protection of fundamental human rights in criminal process General report

حفاظت از حقوق اساسی بشر در فرایند کیفری عمومی گزارش

۱۲۴۲

Derogation from human rights treaties in situations of emergency

عدول از معاهدات حقوق بشر در شرایط اضطراری

۱۲۴۳

The protection of human rights in emergency situations

حفاظت از حقوق بشر در مواقع اضطراری

۱۲۴۴

Election of judges to the European Court of Human Rights

انتخاب قضات رادر  دادگاه حقوق بشر اروپا

۱۲۴۵

Human Rights in Crisis: The International System for Protecting Rights During States of Emergency

حقوق بشر در بحران: سیستم بین المللی برای حفاظت از حقوق در شرایط اضطراری

۱۲۴۶

EUROPEAN CONVENTION ON HUMAN RIGHTS ACT 2003

کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مصوب ۲۰۰۳

۱۲۴۷

The European Convention on Human Rights ROME 4 November 1950

کنوانسیون اروپا در مورد حقوق بشر

رم ۴ نوامبر سال ۱۹۵۰

۱۲۴۸

Roma Rights 1, 2008 Roma Education: The Promise of D.H.

رم حقوق ۱، ۲۰۰۸

رم تحصیلات: نوید D.H

1249

Extradition under the Case-Law of the European Court

of Human Rights

استرداد تحت مورد قانون دادگاه اروپا حقوق بشر

۱۲۵۰

WHAT IS A FAIR TRIAL?A Basic Guide to Legal Standards and Practice

محاکمه منصفانه چیست؟ راهنمای اولیه برای استانداردهای قانونی و عملکرد

۱۲۵۱

Fair Trial Principles

اصول دادرسی عادلانه

۱۲۵۲

FAQs, Current Human Rights Act issues in the CJS & Human Rights Act Myths

پرسش های متداول، حقوق بشر کنونی عمل می کنند در       حقوق بشر اسطوره قانون  وCJS

1253

LAW COMMISSION OF INDIA

کمیسیون حقوق هند

۱۲۵۴

The European Court of Human Rights on the relation between ECHR and EC-law: the limits of constitutionalisation of public international law

دادگاه اروپایی حقوق بشر
در رابطه بین ECHR و EC-قانون: محدودیت های constitutionalisation عمومی بین المللی

۱۲۵۵

WHAT IS A FAIR TRIAL? RAPE PROSECUTIONS,

DISCLOSURE AND THE HUMAN RIGHTS ACT

محاکمه منصفانه است؟پیگرد قانونی تجاوز،
افشا و قانون حقوق بشر

۱۲۵۶

INTERNATIONAL PRINCIPLES ON THE independence AND ACCOUNTABILITY OF judges, LAWYERS AND PROSECUTORS

اصول بین المللی در زمینه استقلال و پاسخگویی به قضات، وکلا و دادستان

۱۲۵۷

ENSURING PROTECTION -EUROPEAN UNION GUIDELINES ON HUMAN RIGHTS DEFENDERS

حصول اطمینان از حفاظت دستورالعمل اتحادیه اروپا در مورد مدافعان حقوق بشر

۱۲۵۸

HUMAN RIGHTS AND ARMED FORCES

حقوق بشر و نیروهای مسلح

۱۲۵۹

A Guide to the Human Rights Act

راهنمای به قانون حقوق بشر

۱۲۶۰

Liberty’s response to the Joint Committee on Human Rights: “A British Bill of Rights”

پاسخ مفصل آزادی به کمیته حقوق بشر:”منشور حقوق بریتانیا”

۱۲۶۱

THE RIGHT TO A FAIR TRIAL IN THE WAR ON TERROR

حق برخورداری از یک محاکمه عادلانه در جنگ با ترور

۱۲۶۲

HARVARD LAW REVIEW : MENS REA

حقوق دانشگاه هاروارد: رکن روانی

۱۲۶۳

Operations Research March-April 1969 MODELS OF A TOTAL CRIMINAL JUSTICE SYSTEM

عملیات تحقیق در مارس و آوریل سال ۱۹۶۹
مدل از یک سیستم عدالت کیفری TOTAL

1264

A Systematic Guide to the Case-law of the

European Court of Human Rights …

راهنمای سیستماتیک در مورد قانون دادگاه حقوق بشر اروپا…

۱۲۶۵

RECENT BOOKS ON INTERNATIONAL LAW

کتاب اخیر در قانون بین المللی

۱۲۶۶

The Impact of the ECHR on National Legal Systems Edited by Helen Keller and Alec Stone-Sweet

تاثیر ECHR در سیستم حقوقی ملی
ویرایش شده توسط هلن کلر و آلک سنگ شیرین

۱۲۶۷

The Paris Minimum Standards of Human Rights Norms in a State of Emergency

استاندارد حداقل پاریس از هنجارهای حقوق بشر در وضعیت اضطراری

۱۲۶۸

Human rights in Europe :A study of the European Convention on Human Rights /J. G. Merrill’s ; A. H.

حقوق بشر در اروپا: مطالعه از اروپا
کنوانسیون حقوق بشر

۱۲۶۹

Final Report of the Standing Senate Committee on Legal and Constitutional Affairs

گزارش نهایی کمیته مجلس سنا ایستاده در امور حقوقی و قانون اساسی

۱۲۷۰

Conflicting Human Rights: An Exploration in the Context of the Right to a Fair Trial in the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental redeems

متناقض حقوق بشر: اکتشاف در زمینه از حق یک دادگاه عادلانه در کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و نجات بنیادی

۱۲۷۱

Rome Statute of the International Criminal Court

اساسنامه رم دیوان کیفری بین المللی

۱۲۷۲

Why Commit? Explaining State Acceptance of international Human Rights Obligations

                                                                         چرا تعهد؟ توضیح پذیرش دولت از تعهدات بین المللی حقوق بشر

۱۲۷۳

Siracusa Principles on the Limitation and Derogation of Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights

اصول …درمحدودیت و عدول از مقررات میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

۱۲۷۴

Harmonic Convergence? Constitutional Criminal Procedure in an International Context

       هارمونیک همگرایی؟ قانون اساسی دادرسی کیفری در زمینه بین المللی

۱۲۷۵

Human Rights in Crisis: The International System for Protecting Rights During States Of Emergency.

حقوق بشر در بحران: سیستم بین المللی برای حفاظت از حقوق در ایالات متحده آمریکا اضطراری.

۱۲۷۶

When does an Emergency Threaten the Life Of the Nation? Derogations from Human Rights Obligations and the War on International Terrorism

هنگامی که یک اورژانس تهدید زندگی از ملت؟ ویا لغو از تعهدات حقوق بشری و جنگ علیه تروریسم بین المللی

۱۲۷۷

Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners Adopted by the First United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders,

قوانین استاندارد حداقل برای رفتار با زندانیان
اولین کنگره سازمان ملل متحد در پیشگیری از جرم و درمان مجرمین به تصویب رسید،

۱۲۷۸

Fair trials in Europe

محاکمه های عادلانه در ارپا

۱۲۷۹

Domestic Application of the European Convention on Human Rights and its Case-law in Russian courts

نرم افزار داخلی از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و قانون آن مورد در دادگاه روسیه

۱۲۸۰

THE AUSTRALIAN DEBT TO THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

بدهی استرالیا به دادگاه اروپایی حقوق بشر
حقوق

۱۲۸۱

THE CONSTITUTION, THE EUROPEAN CONVENTION ON HUMAN RIGHTS ACT 2003 AND THE DISTRICT COURT – A PERSONAL VIEW FROM A JUDICIAL PERSPECTIVE.

قانون اساسی، کنوانسیون اروپا در مورد حقوق بشر ACT 2003 و دادگاه منطقه – VIEW شخصی از دیدگاه قضایی.

۱۲۸۲

The Human Rights Act 1998 – The death of planning or the birth of a fairer system?

اعمال حقوق بشر در ۱۹۹۸: مرگ برنامه ریزی و یا از تولد یک سیستم عادلانه تر است؟

۱۲۸۳

The Impact of the decisions of European Court for Human Rights on the Serbian Criminal Procedure Law System

تاثیرتصمیمات دادگاه اروپایی حقوق بشر در صربستان سیستم روش حقوق جزا

۱۲۸۴

The Inter-American Court of Human Rights and the European Court of Human Rights: a dialogue on freedom of expression standards.

دادگاه آمریکایی حقوق بشر و دادگاه اروپایی حقوق بشر: گفتگو در مورد آزادی استانداردهای بیان شده است.

۱۲۸۵

The Right to a Fair Trial in International Criminal Law (Rules of Procedure and Evidence in Transition From Nuremberg to East Timor)

حق برخورداری از یک محاکمه عادلانه در حقوق بین المللی کیفری (قوانین دادرسی و شواهد در حال گذار از نورنبرگ به شرق تیمور)

۱۲۸۶

The righto a fair trial A guide to the implementation of Article 6 of the European Convention on Human Rights

دادگاه عادلانه راهنمای اجرای ماده ۶ کنوانسیون اروپا در مورد حقوق بشر

۱۲۸۷

The Human Rights Act 1998 (Designated Derogation)Order 2001

اعمال حقوق بشر در ۱۹۹۸: (عدول تعیین شده) قانون ۲۰۰۱

۱۲۸۸

Theory and Practice of the European Convention on Human Rights

تئوری و عمل کنوانسیون اروپا در مورد حقوق بشر

۱۲۸۹

Philippines The State of Emergency must immediately end

فیلیپین وضعیت اضطراری بلافاصله باید پایان یابد

۱۲۹۰

THE ADMINISTRATION OF JUSTICE DURING  STATES OF Emergency

مدیریت عدالت در موارد اضطراری

۱۲۹۱

THE CHARTER OF FUNDAMENTAL RIGHTS OF THE UNION PREAMBLE

منشور حقوق اساسی اتحادیه مقدمه

۱۲۹۲

The Reception of the ECHR in National Legal Orders

پذیرش ECHR سفارشات ملی حقوقی

۱۲۹۳

MULTILATERAL

چند جانبه

۱۲۹۴

DECLARATION OF MINIMUM HUMANITARIAN STANDARDS

                                                                       اعلام حداقل استانداردهای بشردوستانه

۱۲۹۵

Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II), 8 June 1977.

پروتکل الحاقی به کنوانسیون های ژنو در ۱۲ اوت ۱۹۴۹، و مربوط به حمایت از قربانیان منازعات مسلحانه غیر بین المللی (پروتکل II)، ۸ ژوئیه ۱۹۷۷٫

۱۲۹۶

Limitations to and Derogations from Economic, Social and Cultural Rights

محدودیت و ویا لغواز اقتصادی، اجتماعی وحقوق فرهنگی

۱۲۹۷

A Study of the Principle of Fair Balance in the Jurisprudence of the European Court of Human Rights

بررسی اصل تعادل نمایشگاه در فقه از دادگاه حقوق بشر اروپا

۱۲۹۸

WHAT IS A FAIR TRIAL? A Basic Guide to Legal Standards and Practice

محاکمه منصفانه است؟
راهنمای اولیه برای استانداردهای قانونی و عملکرد

۱۳۰۰

HUMAN RIGHTS COMMITTEE: GENERAL OMMENT 29

کمیته حقوق بشر:…

۱۳۰۱

Admissibility of statement of a witness Who Dies or Cannot Be Found For Trial.

روا از بیانیه یک شاهد عینی که می میرد و یا می تواند برای محاکمه یافت نمی شود.

۱۳۰۲

The European Court of Human Rights Takes a Step Towards Balancing the Arms

دادگاه اروپایی حقوق بشر، طول می کشد یک گام در جهت ایجاد توازن میان بازوها

۱۳۰۳

Case Studies of Pre-and Mid-trial Prejudice in Criminal and Civil Litigation forthcoming, Law and Human Behavior

مطالعات مورد تعصب های قبل و اواسط محاکمه در دعوی قضایی جنایی و مدنی آینده، قانون و رفتار انسان

۱۳۰۹

Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms as amended by Protocol No. 11 with Protocol Nos. 1, 4, 6, 7, 12 and 13

کنوانسیون حفاظت از حقوق بشر و آزادی های اساسی که از پروتکل شماره ۱۱ پروتکل شماره ۱، ۴، ۶، ۷، ۱۲ و ۱۳ اصلاح

۱۳۱۰

CRIMINAL PROCEDURE LAWS 3364 2008 OUTLINE FOR WEEK 5, LECTURE A Arrest, Classification of Offences and Avoiding theCourt System

قوانین دادرسی کیفری ، سخنرانی بازداشت، طبقه بندی جرائم و اجتناب از سیستم دادگاه

۱۳۱۱

DIGITAL EVIDENCE AND THE NEW CRIMINAL PROCEDURE

شواهد دیجیتال و روش جدید جنایی

۱۳۱۲

WHAT IS A FAIR TRIAL?A Basic Guide to Legal Standards and Practice March 2000 Lawyers Committee

محاکمه عادلانه چیست؟ راهنمایی اولیه استانداردهای قانونی و عملی، مارس ۲۰۰۰، کمیته حقوقدانان

۱۳۱۳

THE “RIGHT” TO A FAIR TRIAL

حق” برای یک محاکمه عادلانه”

۱۳۱۴

Rule of Law, Fair Trial and Human Security

حاکمیت قانون، محاکمه عادلانه و امنیت انسانی

۱۳۱۵

Balancing public interest and a fair trial in policeinformer privilege: A critical Australian perspective

موازنه منافع عمومی و در یک دادگاه عادلانه در پلیس
خبررسان امتیاز: دیدگاه انتقادی استرالیا

۱۳۱۶

Fair Trial Principles

اصول دادرسی عادلانه

۱۳۱۷

YOU SAY “FAIR TRIAL”AND I SAY “FREE PRESS”: BRITISH AND AMERICAN APPROACHES TO PROTECTING DEFENDANTS’ RIGHTS IN HIGH PROFILE TRIALS

به شما می گویند “FAIR TRIAL” و من می گویم “مطبوعات آزاد”: انگلیسی و آمریکایی روش برای حفاظت از حقوق متهمان در بالا محاکمه PROFILE

1318

Briefing Paper DUJAIL: TRIAL AND ERROR?

…جلسه توجیهی

۱۳۱۹

Transparency and Participation in Criminal

Procedure

شفافیت و مشارکت در جنایی روش

۱۳۲۱

THE RIGHT TO A FAIR TRIAL IN CIVIL CASES

حق برخورداری از یک محاکمه منصفانه در پرونده های مدنی

۱۳۲۲

The Human Rights Act What it means for you?

اعمال حقوق بشر ،برای شما چه معنی دارد؟

۱۳۲۳

The Guarantee of Defense Counsel and the Exclusionary Rules on Evidence in Criminal Proceedings in Germany1

تضمین از داشتن وکیل مدافع و انحصاری
قوانین بر اساس شواهد در رسیدگی کیفری در آلمان ۱

۱۳۲۴

THE FIRST AMENDMENT AS CRIMINAL PROCEDURE

متمم اول قانون اساسی را عنوان دادرسی کیفری

۱۳۲۵

Why Pro-Defendant Criminal Procedure Might Hurt the Innocent?

چرا طرفدار متهم دادرسی کیفری ممکن است بی گناه صدمه دیده است؟

۱۳۲۶

Goliath v. David: The European Court of Human Rights Recent “Equality of Arms” Decision

جالوت در مقابل دیوید: دادگاه اروپایی حقوق بشر اخیر “برابری اسلحه” تصمیم گیری

۱۳۲۷

PROCEDURE IN AMERICAN AND EUROPEAN LAW: A GENERAL ECONOMIC ANALYSI

روش در حقوق آمریکا و اروپا: یک تحلیل اقتصادی

۱۳۲۸

Criminal Procedure in Perspective

دادرسی کیفری در چشم انداز

۱۳۲۹

Comparative Law Without Leaving Home: WhatCivil Procedure Can Teach Criminal Procedure,and Vice Versa

مقایسه قانون بدون ترک خانه:دادرسی مدنی آیین دادرسی کیفری تدریس،و بالعکس

۱۳۳۱

RIGHT TO A FAIR TRIAL IN CRIMINAL MATTERS UNDER ARTICLE 6 E.C.H.R.

حق برخورداری از یک محاکمه عادلانه در امور کیفری
بر اساس ماده ۶ E.C.H.R.

1332

Pretrial Publicity Prevents a Fair Trial in the USA

تبلیغات پیش از محاکمه از یک محاکمه عادلانه در ایالات متحده آمریکا

۱۳۳۳

LAW COMMISSION OF INDIA 200TH REPORT ON TRIAL BY EDIAFREE SPEECH AND FAIR TRIAL UNDER CRIMINAL PROCEDURE CODE, 1973

200 مین گزارش کمیسیون قانونی هنددر دادگاه سخنرانی رسانه ای آزاد و محاکمه عادلانه تحت کد دادرسی کیفری ۱۹۷۳

۱۳۳۴

EUROPEAN CONVENTION ON HUMAN RIGHTS ACT 2003

کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مصوب ۲۰۰۳