Monthly Archives: آوریل 2014

جدول اطلاعات پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد ، ورودی مهر ۱۳۹۰

جدول زیر، حاوی اطلاعات واحد پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد حقوق جزا ورودی مهر ۱۳۹۰ است که این حرکت برای ۳ هدف دنبال شده است:

۱-               ایجاد همکاری در میان دوستان با توجه به موضوعات آنها.

۲-               راهنمایی گرفتن از دوستانی که دفاع کردند.

۳-               گردهمایی دوستان و ایجاد ارتباط بیشتر.