ورودی ۹۱

دروس این گروه نیز مانند ورودی سال ۹۰ می باشد، با این تفاوت که ۴ واحد از دروس پیشنیاز برای دانشجویانی که لیسانس غیر حقوق دارند ، در همین ترم اول ارئه شده است.