ورودی ۹۰

الف)در ترم اول: مهر ۱۳۹۰

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

نوع درس

نام استاد

۱

جرم شناسی

۲ -نظری

اختصاصی-الزامی

دکتر هاشمی

۲

حقوق جزای بین الملل

۲-نظری

اختصاصی-الزامی

دکتر طاهری

۳

مبانی کامپیوتر

۲-نظری عملی

جبرانی-الزامی

مهندس نیک فرجام

۴

متون فقه جزایی

۳- نظری

اختصاصی-الزامی

دکتر چهکندی نژاد

۵

حقوق جزای عمومی

۲- نظری

اختصاصی-الزامی

دکتر عزیزی

جمعاً ۱۱ واحد

منبع امتحانی

۱-جرم شناسی: جزوه استاد و کتاب درآمدی بر سیاست جنایی، نوشته کریستین لازرژ ، برگردان علی حسین نجفی ابرند آبادی، نشر بنیاد حقوقی میزان.

۲-حقوق جزای بین الملل: کتاب حقوق جزای بین الملل، دکتر حسن پور بافرانی، نشر جنگل

۳-مبانی کامپیوتر : جزوه استاد و کار عملی.

۴-متون فقه جزایی: بخش قصاص و ضمان از کتاب مبانی تکمله المنهاج، آیت الله العظمی سید ابوالقاسم خویی، نشر خرسندی.

۵-حقوق جزای عمومی: جزوه استاد و کتاب حقوق جزای عمومی ، دکتر مرتضی محسنی و دو مقاله در رایطه با موضوعات.

ب)در ترم دوم : بهمن ۱۳۹۰

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

نوع درس

نام استاد

۱

حقوق جزای اختصاصی(۱)

۲-نظری

اختصاصی-الزامی

دکتر طاهری

۲

آیین دادرسی کیفری

۱-نظری

اختصاصی-الزامی

دکتر هاشمی

۳

حقوق جزای عمومی(۲)

۲-نظری

اختصاصی-اختیاری

دکتر عزیزی

۴

روش تحقیق

۲-نظری

اختصاصی-الزامی

دکتر ….

۵

حقوق اسلامی( فقه تطبیقی)

۲-نظری

اختصاصی-اختیاری

دکتر چهکندی نژاد

۶

پزشکی قانونی

۲-نظری

اختصاصی-الزامی

دکتر نورس

جمعاً ۱۱ واحد

منبع امتحانی

۱-حقوق جزای اختصاصی(۱) : کتاب بایسته های حقوق جزای اختصاصی، دکتر ایرج گلدوزیان، نشر بنیاد حقوقی میزان.

۲-آیین دادرسی کیفری : جزوه-دو مقاله- کنوانسیون اروپایی حقوق بشر.

۳-حقوق جزای عمومی(۲) : بررسی قانون جدیدمجازات اسلامی- جزوه.

۴-روش تحقیق : کتاب روش تحقیق در علوم سیاسی و حقوق ،دکتر جعفر جمشیدی راد، نشر فروزش.

۵-حقوق اسلامی( فقه تطبیقی) : بخش وصایا از کتاب” الفقه علی المذاهب الخمسه”، جواد مغنیه.

۶-پزشکی قانونی : کتاب پزشکی قانونی، دکتر حسین صناعی زاده ،نشر دادگستر.

ج) در ترم سوم : مهر ۱۳۹۱

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

نوع درس

نام استاد

۱

جامعه شناسی جنایی

۲-نظری

اختصاصی-اختیاری

دکتر هاشمی

۲

متون حقوقی به زبان خارجی

۲-نظری

اختصاصی-الزامی

دکتر طاهری

۳

مسئولیت مدنی

۲-نظری

اختصاصی-اختیاری

دکتر چهکندی نژاد

۴

حقوق جزای اقتصادی

۱-نظری

اختصاصی-اختیاری

دکتر عزیزی

۵

سمینار

۱-نظری

اختصاصی-الزامی

دکتر مهدوی ثابت

جمعاً۸ واحد

منبع امتحانی

۱-جامعه شناسی جنایی : جزوه.

۲-متون حقوقی به زبان خارجی : ترجمه کتاب general principles of the English criminal law))

3-مسئولیت مدنی : کتاب الزام ها و مسئولیت مدنی بدون قرارداد، دکتر سید مرتضی قاسم زاده

۴-حقوق جزای اقتصادی: کتاب جرایم اقتصادی در حقوق کیفری ایران، دکتر مجتبی نورزاد، نشر جنگل.

د)ترم چهارم: بهمن ۱۳۹۱

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

نوع درس

۱

پایان نامه

۶

اخنصاصی-الزامی

نکته:

برای دانشجویانی که لیسانس آنها غیر حقوق بوده است، ۶ واحد پیش نیاز در نظر گرفته شده است.

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

نوع درس

زمان ارئه برای این ورودی

۱

حقوق جزای اختصاصی(۱)

۲-نظری

پیشنیاز

ترم دوم

۲

حقوق جزای اختصاصی(۲)

۲-نظری

پیشنیاز

ترم سوم

۳

حقوق جزای عمومی(۲)

۲-نظری

پیشنیاز

ترم دوم

نتیجتاً:

۲۶ واحد اختصاصی- الزامی و ۸ واحد اختصاصی- اختیاری و(۱ واحد درس وصایای امام (ره))، در مجموع ۳۴ واحد ارشد جزا را تشکیل می دهند.

لازم به ذکر است که اخیراً درس منطق نیز به مجموعه دروس اضافه شده است که اطلاعات درباب این درس ، در حاله ای از ابهام است.

۱/۸/۹۱