چارت درسی

دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم تحقیقات خراسان جنوبی ، از سال ۱۳۹۰ ، پذیرش دانشجو داشته است که تا به امروز با دو ورودی ، دو نمونه برنامه درسی ارائه کرده است که می توانید به هر یک رچوع بفرمایید.