مجلات علمی پژوهشی مرتبط با گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

 اگر به دنبال مجله برای چاپ مقاله برای اخذ نمره پایان نامه خود هستید،

اگر نمی دانید که مقالات خود را کجا و چگونه می توانید به چاپ برسانید،

در این وب سایت ۹ نشریه به همراه آدرس آن جمع آوری شده است. شما می توانید با مراجعه با این نشریات و توجه به این راهنمایی، مقالات خود را تدوین نموده و به اهداف خود برسید.

مجلات علمی پژوهشی دارای مجوز، مرتبط با گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

 ۱-نشریه آموزه‌های حقوق کیفری

www.razavi.ac.ir/criminallaw.aspx

صاحب امتیاز: دانشگاه علوم اسلامی رضوی

سردبیر: دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی

 

2- نشریه “پژوهشنامه حقوق کیفری

www.research.guilan.ac.ir/jol

صاحب امتیاز: دانشگاه گیلان

سردبیر: دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی

 

3- نشریه پژوهش‌های حقوق تطبیقی

www.jclr.ir

صاحب امتیاز: دانشگاه تربیت مدرس

سردبیر: دکتر محمد عیسی تفرشی

 

4.نشریهتحقیقات حقوقی

http://pub.sbu.ac.ir/index.aspx?pid=95856&Lj=311

صاحب امتیاز: دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

سردبیر: دکتر امینی

 

5.نشریه حقوقی دادگستری

www.jlj.ir

صاحب امتیاز :معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه

سردبیر : دکتر حسین میر محمد صادقی

 

6.نشریه فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی

www.jlviews.ir

صاحب امتیاز :دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

سردبیر : دکتر سید مرتضی قاسم زاده

 

7.نشریه مطالعات حقوقی

http://jls.shirazu.ac.ir/

صاحب امتیاز: دانشگاه شیراز

سردبیر: علی اصغر حاتمی

 

8.نشریه پژوهشنامه حقوق اسلامی

www.law.sadiqjournals.ir/journal/authors.note

صاحب امتیاز: دانشگاه امام صادق (ع)

سردبیر: دکتر نجاد علی الماسی

 

9.نشریه پژوهش های حقوق جزا و جرم شناسی

www.sdil.ac.ir/index.aspx?pid=1

صاحب امتیاز: موسسه مطالعات وپژوهشهای حقوقی شهردانش

سردبیر: دکتر محمد آشوری