لیست و چکیده ی برخی از پایان نامه ها دانشگاه علوم و اسلامی رضوی در سال های ۸۰-۸۱-۸۲

حضور اندیشمندان رشته ی حقوق جزا و جرم شناسی در این دانشگاه و فعالیت در عرصه پایان نامه ، از فعالیت های جالب گروه حقوق می باشد. فایل زیر به نقل از ۳ مجله این دانشگاه است که تعدادی از موارد را بیان کرده است. قطعاً رویت این مجموعه بی تاثیر نخواهد بود.

دانلود