۱۶۰ عنوان پایان نامه دیگر(جدید)

این عناوین فقط برای آشنایی بیشتر با موضوعات و اساتید و محور کار آنهاست و فقط همین.

۱-      مرور زمان در حقوق کیفری ایران, /حسینعلی نصرالله پور؛ به راهنمایی: حسن دادیان. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی.

۲-      نگرشی نوین بر مسئولیت عاقله در حقوق کیفری اسلامی, /محمدرضا مهراندیش؛ به راهنمایی: احمد باقری؛ استاد مشاور: محمد موسوی بجنوردی. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، ۱۳۸۲٫

۳-      بررسی راهکارهای کاهش عناوین کیفری در حقوق ایران, /سعید ابوالحسنی؛ به راهنمایی: عادل ساریخانی؛ استاد مشاور: جلال الدین قیاسی. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه قم، دانشکده ادبیات، ۱۳۸۱٫

۴-      نهاد میانجیگری کیفری, /مصطفی عباسی؛ به راهنمایی: علی حسین نجفی ابرندآبادی. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، ۱۳۸۱٫

۵-      قرار بازداشت موقت در قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸, /جهانگیر آریان پور؛ به راهنمایی: ابوالحسن شاکری. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه مازندران، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، ۱۳۸۱٫

۶- بررسی جرم انتقال مال غیر در حقوق کیفری ایران, /عیسی ولی زاده؛ به راهنمایی: حسین میر محمدصادقی. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه امام صادق(ع)، دانشکده معارف اسلامی و حقوق، ۱۳۸۰٫

 ۷- صلاحیت شورای امنیت در ارتباط با دیوان کیفری بین المللی‏ICC‏, /شهرام براتی؛ به راهنمایی: محمد توحیدی فرد. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، ۱۳۸۱٫

 ۸-جایگاه خشونت در حقوق کیفری, /محمدعلی طاهری بجد؛ به راهنمایی: محمدجعفر حبیب زاده. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، ۱۳۸۱٫

۹- اعاده دادرسی کیفری, /فاضل مفاخری؛ به راهنمایی: حسن دادیان؛ استاد مشاور: غلامحسین الهام. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ۱۳۸۱٫

 ۱۰-توفیف احتیاطی و قرارهای جایگزین در حقوق کیفری ایران, /یدالله موحد؛ به راهنمایی: محمد آشوری. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه تهران، دانشکده مجتمع آموزش عالی قم.

  ۱۱-بررسی تطبیقی صلاحیت فراسرزمینی در قوانین کیفری, /مهدی طیب لی؛ به راهنمایی: محمدعلی مهدوی ثابت. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه تهران، دانشکده مجتمع آموزش عالی قم.

 ۱۲-  بررسی مبانی و آثار اجرای علنی کیفر, /محسن لعل علیزاده؛ به راهنمایی: محسن رهامی. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه تهران، دانشکده مجتمع آموزش عالی قم.

 ۱۳-  بررسی حقوق بزه دیدگان در قوانین کیفری ایران, /هادی دادیار؛ به راهنمایی: عبدالعلی توجهی. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه تهران، دانشکده مجتمع آموزش عالی قم.

 ۱۴- تمرد نسبت به مامورین دولتی در حقوق کیفری ایران, /محمدحسین غلامی؛ به راهنمایی: امیر سپه وند. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه امام صادق (ع)، دانشکده معارف اسلامی و حقوق.

 ۱۵-  تحلیل بحران در حقوق موضوعه کیفری ایران و راهکارهای خروج از آن, /کیومرث کلانتری؛ به راهنمایی: محمدجعفر حبیب زاده. / پایان نامه(دکتری)–دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی.

۱۶-مقایسه تعدد جرم در حقوق کیفری لبنان، ایران و فرانسه, /محمد کورانی؛ به راهنمایی: محمد آشوری. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه امام صادق(ع)، دانشکده معارف اسلامی و حقوق ۱۳۷۹٫

  ۱۷- اختلالات روانی (جنون) و مسئولیت کیفری, /مسعود مهدی پناه؛ به راهنمایی: حسین میر محمد صادقی. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه امام صادق (ع)، دانشکده معارف اسلامی و حقوق، تهران، ۱۳۷۶٫

 ۱۸- دعوی خصوصی در آئین دادرسی کیفری, /مهرزاد جمشیدی؛ به راهنمایی: محمود آخوندی. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه قم، دانشکده علوم انسانی ۱۳۷۹٫

 ۱۹- بررسی تطبیقی عوامل مانع مسوولیت کیفری در حقوق جزای ایران و انگلیس, /امیر هاشم لو؛ به راهنمایی: محمدعلی مهدوی ثابت. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه تهران، ۷۸-۱۳۷۷٫

 ۲۰- عوامل سقوط قصاص در حقوق کیفری ایران, /حسین پورشیری؛ به راهنمایی: محمد آشوری. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه امام صادق (ع)، دانشکده معارف اسلامی و حقوق، ۱۳۸۰٫

 ۲۱-  مطالعه تطبیقی حقوق متهم در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری, /اسدالله مسعودی مقام؛ به راهنمایی: محمدجعفر حبیب زاده. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، ۱۳۸۰٫

 ۲۲-  ضمانت اجرای کیفری فعال حرام (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فقه اسلامی), /کیانوش کوراهی مقدم؛ به راهنمایی: محمدجعفر حبیب زاده. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، ۱۳۷۹٫

 ۲۳- مبانی و مکانیزم تحولات نظام کیفری ادیان ابراهیمی, /امیر مطهری فر؛ به راهنمایی: جعفر کوشا. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده حقوق، تهران.

 ۲۴-بررسی قتل در حکم شبه عمد در حقوق کیفری ایران, /علیرضا رون زاد؛ به راهنمایی: ابوالحسن شاکری. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه مازندران،دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، ۱۳۸۰٫

 ۲۵- حمایت کیفری از میراث فرهنگی در حقوق ایران, /ایوب شکرامرجی؛ به راهنمایی: محمدعلی مهدوی ثابت. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه تهران ، مجتمع آموزشی عالی قم ، ۱۳۷۹٫

  ۲۶-  بررسی نقش شخصیت ( حالات روانی ) در حقوق کیفری ایران, /علی حسین نتاج میانده؛ به راهنمایی: علی حسین نجفی اپرند آبادی. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه تهران ، ۱۳۷۹٫

  ۲۷- دعوی خصوصی در آئین دادرسی کیفری, /مهرزاد جمشیدی؛ به راهنمایی: محمود آخوندی. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه قم، ۱۳۷۹٫

۲۸- بررسی تطبیقی عوامل مانع مسوولیت کیفری در حقوق جزای ایران و انگلیس, /امیر هاشم لو؛ به راهنمایی: محمدعلی مهدوی ثابت. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه تهران، مجتمع آموزش عالی قم، ۱۳۷۷٫

 ۲۹- عوامل سقوط قصاص در حقوق کیفری ایران, /حسین پورشیری؛ به راهنمایی: محمد آشوری. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه امام صادق (ع)، ۱۳۸۰٫

  ۳۰- مطالعه تطبیقی حقوق متهم در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری, /اسدالله مسعودی مقام؛ به راهنمایی: محمدجعفر حبیب زاده. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۸۰٫

 ۳۱- ضمانت اجرای کیفری فعال حرام (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فقه اسلامی), /کیانوش کوراهی مقدم؛ به راهنمایی: محمدجعفر حبیب زاده. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۷۹٫

 ۳۲-  مبانی و مکانیزم تحولات نظام کیفری ادیان ابراهیمی, /امیر مطهری فر؛ به راهنمایی: جعفر کوشا. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه شهید بهشتی.

 ۳۴-  مقایسه تعدد جرم در حقوق کیفری لبنان، ایران و فرانسه, /محمد کورانی؛ به راهنمایی: محمد آشوری. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه امام صادق(ع)، ۱۳۷۹٫

۳۵-  اختلالات روانی (جنون) و مسئولیت کیفری, /مسعود مهدی پناه؛ به راهنمایی: حسین میر محمد صادقی. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه امام صادق (ع)، ۱۳۷۶٫

 ۳۶- حمایت از بزه دیده در قانون آئین دادرسی کیفری ایران با بررسی تطبیقی آن با کشور فرانسه, /حسنعلی حسینلو؛ به راهنمایی: محمود آخوندی. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه امام صادق(ع)، دانشکده معارف اسلامی و حقوق، ۱۳۸۱٫

 ۳۷- شرایط قصاص در فقه امامیه و تطبیق آن با حقوق کیفری ایران, /زهرا غلامیان؛ به راهنمایی: محمدعلی راغبی؛ استاد مشاور: یوسف علوی. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه قم، ۱۳۸۱٫

  ۳۸- حمایت کیفری از زندگی خصوصی اشخاص در حقوق ایران و فرانسه, /حسینقلی یزدانی؛ به راهنمایی: محمد آشوری. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه امام صادق(ع)، دانشکده معارف اسلامی و حقوق، ۱۳۷۸٫

 ۳۹- حمایت کیفری از حقوق زنان در اسناد بین المللی و حقوق داخلی, /آذر عبدی؛ به راهنمایی: محمدعلی مهدوی ثابت؛ استاد مشاور: محرم علی مهدیزاده. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–مجتمع آموزش عالی قم، ۱۳۸۱٫

۴۰- معاونت درجرم در حقوق کیفری ایران و مطالعه تطبیقی با حقوق کیفری فرانسه, /محمدرضا نیکونظری؛ به راهنمایی: محمدعلی مهدوی ثابت؛ استاد مشاور: محمد آشوری. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه امام صادق (ع)، دانشکده معارف اسلامی و حقوق.

 ۴۱-  بررسی مسئولیت کیفری اطفال بزهکار از دیدگاه فقه و حقوق, /لیلا نعیمی؛ به راهنمایی: محمد موسوی بجنوردی؛ استاد مشاور: غفور خوئینی. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.

۴۲- مطالعه تطبیقی مسئولیت کیفری ناشی از اعمال غیرارادی, /علی میرزایی؛ به راهنمایی: ایرج گلدوزیان؛ استاد مشاور: علی آزمایش. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه تهران، دانشکده حقوق وعلوم سیاسی، ۱۳۸۱٫

 ۴۳-  بررسی جرایم و مجازاتهای قاچاق کالا و ارز و شیوه رسیدگی به آن در حقوق کیفری ایران, /عبدالمجید اجتهادی؛ به راهنمایی: محمد آشوری؛ استاد مشاور: محمدجواد فتحی. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه تهران، مجتمع آموزش عالی قم، ۱۳۸۰٫

   ۴۴- جایگاه نظام دادرسی کیفری اسلام در میان نظامهای شناخته شده در جهان, /حبیب الله قاسم پور گنجی؛ به راهنمایی: مصطفی محقق داماد؛ استاد مشاور: جلال الدین قیاسی. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه قم، دانشکده ادبیات، ۱۳۸۱٫

 ۴۵- بررسی عوامل اطاله دادرسی کیفری, /بهروز قدمی؛ به راهنمایی: محمد آشوری؛ استاد مشاور: محمدجواد فتحی. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه تهران، مجتمع آموزش عالی قم، ۱۳۸۱٫

 ۴۶- فلسفه مجازات در اندیشه های کیفری غرب و نظام حقوقی اسلام, /حسین جعفری؛ به راهنمایی: محمدحسن مرعشی؛ استاد مشاور: محمد آشوری. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه تهران، مجتمع آموزش عالی قم، ۱۳۷۹٫

 ۴۷- نوآوریهای قانون آئین دادرسی کیفری با نظریه قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در مرحله محاکمه و صدور حکم قطعی, /داود سعادت نیا؛ به راهنمایی: محمد آشوری. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه تهران، مجتمع آموزش عالی قم، ۱۳۸۲٫

۴۸- ورود غیرمجاز به منزل غیر در حقوق کیفری ایران, /اردشیر فرخزاد؛ به راهنمایی: ابراهیم قدسی. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه مازندران، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، ۱۳۸۱٫

  ۴۹- مطالعه تطبیقی بازداشت موقت در نظام کیفری ایران و لبنان, /ابراهیم کریمی؛ به راهنمایی: محمود آخوندی اصل؛ استاد مشاور: جلال الدین قیاسی. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه قم، دانشکده ادبیات، ۱۳۸۱٫

۵۰- حمایت از بزه دیده در قانون آئین دادرسی کیفری ایران با بررسی تطبیقی آن با کشور فرانسه, /حسنعلی حسینلو؛ به راهنمایی: محمود آخوندی. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه امام صادق(ع)، دانشکده معارف اسلامی و حقوق، ۱۳۸۱٫

  ۵۱- شرایط قصاص در فقه امامیه و تطبیق آن با حقوق کیفری ایران, /زهرا غلامیان؛ به راهنمایی: محمدعلی راغبی؛ استاد مشاور: یوسف علوی. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه قم، ۱۳۸۱٫

  ۵۲- حمایت کیفری از زندگی خصوصی اشخاص در حقوق ایران و فرانسه, /حسینقلی یزدانی؛ به راهنمایی: محمد آشوری. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه امام صادق(ع)، دانشکده معارف اسلامی و حقوق، ۱۳۷۸٫

  ۵۳- حمایت کیفری از حقوق زنان در اسناد بین المللی و حقوق داخلی, /آذر عبدی؛ به راهنمایی: محمدعلی مهدوی ثابت؛ استاد مشاور: محرم علی مهدیزاده. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–مجتمع آموزش عالی قم، ۱۳۸۱٫

۵۴- معاونت درجرم در حقوق کیفری ایران و مطالعه تطبیقی با حقوق کیفری فرانسه, /محمدرضا نیکونظری؛ به راهنمایی: محمدعلی مهدوی ثابت؛ استاد مشاور: محمد آشوری. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه امام صادق (ع)، دانشکده معارف اسلامی و حقوق.

 ۵۵- بررسی مسئولیت کیفری اطفال بزهکار از دیدگاه فقه و حقوق, /لیلا نعیمی؛ به راهنمایی: محمد موسوی بجنوردی؛ استاد مشاور: غفور خوئینی. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.

 

 ۵۶- مطالعه تطبیقی مسئولیت کیفری ناشی از اعمال غیرارادی, /علی میرزایی؛ به راهنمایی: ایرج گلدوزیان؛ استاد مشاور: علی آزمایش. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه تهران، دانشکده حقوق وعلوم سیاسی، ۱۳۸۱٫       

  ۵۷- مرور زمان کیفری در حقوق ایران, /کریم اتقائی کردکلایی؛ به راهنمایی: ابوالحسن شاکری؛ استاد مشاور: کیومرث کلانتری. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه مازندران ، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، ۱۳۸۰٫

     

  ۵۸-  آثار تحولات ساختار در شیوه رسیدگی محاکم و مراجع قضایی جمهوری اسلامی ایران بر حقوق افراد, /ساسان امجدیان؛ به راهنمایی: محمدجواد رضایی زاده؛ استاد مشاور: باقر میرعباسی. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه تهران ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ۱۳۸۱٫       

  ۵۹- مطالعه تطبیقی مرور زمان در حقوق کیفری اسلام ، ایران ، فرانسه و مصر, /عادل ساریخانی؛ به راهنمایی: جعفر کوشا؛ استاد مشاور: مصطفی محقق داماد، محمدجعفر حبیب زاده. / پایان نامه(دکتری)–دانشگاه تربیت مدرس ، دانشکده علوم انسانی، ۱۳۸۱٫       

 ۶۰- مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر, /سهراب صلاحی؛ به راهنمایی: ابراهیم قدسی؛ استاد مشاور: علی اکبر ایزدی فر. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه مازندران ، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، ۱۳۸۰٫

    

 ۶۱-بررسی ماهیت جرم ارتشا در حقوق کیفری ایران, /رحیم فولادی سوادکوهی؛ به راهنمایی: ابوالحسن شاکری؛ استاد مشاور: کیومرث کلانتری. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه مازندران، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، ۱۳۸۱٫       

۶۲- بررسی تطبیقی اعاده حیثیت در حقوق ایران و فرانسه, /مهدی احمدی موسوی؛ به راهنمایی: محمد آشوری؛ استاد مشاور: جواد فتحی، مهدی نجابتی. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)– مجتمع آموزش عالی قم، ۱۳۸۱٫       

   ۶۳- بررسی حقوق متهم در قانون آئین دادرسی کیفری جدید ( در تحقیقات مقدماتی ) و تطبیق آن با کنوانسیون های حقوق بشر, /زمان رهبری حق؛ به راهنمایی: محسن رهامی؛ استاد مشاور: محمدجواد فتحی. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)– مجتمع آموزش عالی قم، ۱۳۸۱٫       

  ۶۴- بررسی جرم منازعه در حقوق کیفری ایران ( مطالعه تطبیقی), /جعفر یزدیان جعفری؛ به راهنمایی: ایرج گلدوزیان؛ استاد مشاور: غلامحسین الهام. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)– مجتمع آموزش عالی قم، ۱۳۸۰٫

  ۶۵- بررسی مبانی و ضمانت اجراهای کیفری حمایت از حقوق شهروندی, /علی فرخشه؛ به راهنمایی: عادل ساریخانی؛ استاد مشاور: جلال‌الدین قیاسی. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه قم.دانشکده حقوق، ۱۳۸۵٫

 

  ۶۶- مبانی انسان شناختی حقوق کیفری اسلامی, /فرهاد ‌الله وردی میگونی؛ به راهنمایی: جلال‌الدین قیاسی؛ استاد مشاور: عادل ساریخانی. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه قم.دانشکده حقوق، ۱۳۸۵٫

 

 ۶۷- جایگاه حق مرگ در حقوق کیفری, /مسعود مظاهری طهرانی؛ به راهنمایی: عادل ساریخانی؛ استاد مشاور: جلال‌الدین قیاسی. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه قم.دانشکده حقوق، ۱۳۸۵٫     

 ۶۸- مقایسه جرائم انتقال مال غیر و معامله معارض در حقوق کیفری ایران, /علی عباسی؛ به راهنمایی: ابراهیم قدسی؛ استاد مشاور: کیومرث کلانتری. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه مازندران.دانشکده علوم انسانی، ۱۳۸۴٫     

   ۶۹- ارتداد در حقوق کیفری ایران با تاکید بر رویه قضایی, /اعظم ابراهیمی؛ به راهنمایی: ابراهیم قدسی؛ استاد مشاور: کیومرث کلانتری. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه مازندران.دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ۱۳۸۵٫

   

 ۷۰- حمایت از بزه دیدگان و شهود در برابر تهدید در فرآیند دادرسی کیفری, /اسداله میرزائی؛ به راهنمایی: محمد فرجیها؛ استاد مشاور: کیومرث کلانتری. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه مازندران.دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ۱۳۸۴٫     

  ۷۱- جایگاه انگیزه در حقوق کیفری ایران, /محمدرضا صفریان برمی؛ به راهنمایی: کیومرث کلانتری؛ استاد مشاور: ابراهیم قدسی. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه مازندران.دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ۱۳۸۵٫

 

 ۷۲- بررسی حداقل سن مسوولیت کیفری در ایران و مطالعه تطبیقی آن با حقوق انگلیس, /محمد ارزانی؛ به راهنمایی: کیومرث کلانتری؛ استاد مشاور: ابراهیم قدسی. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه مازندران.دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، ۱۳۸۲٫     

 ۷۳- بررسی جرم قاچاق کالا در حقوق کیفری ایران, /الهه دهقان فینی؛ به راهنمایی: کیومرث کلانتری؛ استاد مشاور: ابوالحسن شاکری. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)—، ۱۳۸۵٫

   

  ۷۴- تمرد در حقوق کیفری ایران, /محمد حسین محسنی؛ به راهنمایی: ابوالحسن شاکری؛ استاد مشاور: ابراهیم قدسی. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه مازندران.دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ۱۳۸۴٫     

  ۷۵- بازداشت موقت در آئین دادرسی کیفری ایران, /محمد داداشی؛ به راهنمایی: ابوالحسن شاکری؛ استاد مشاور: کیومرث کلانتری. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه مازندران.دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ۱۳۸۴٫

  

۷۶- قد و بررسی ارزش شهادت زنان در حقوق کیفری ایران, /عباسعلی نیک‌نسب؛ به راهنمایی: ابراهیم قدسی؛ استاد مشاور: کیومرث کلانتری. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه مازندران.دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، ۱۳۸۴٫

 

  ۷۷- مطالعه‌ی تطبیقی کیفیات مخفف در قوانین کیفری ایران و اردن و ارزیابی فقهی آن, /سامر القضاه؛ به راهنمایی: مصطفی محقق داماد؛ استاد مشاور: محمد جعفر حبیب‌زاده، جلیل امیدی. / پایان نامه(دکترای تخصصی)–دانشگاه تربیت مدرس.دانشکده علوم انسانی، ۱۳۸۴٫     

  ۷۸- جلوه‌های عدالت ترمیمی در نظام کیفری ایران, /امیررضا دانا؛ به راهنمایی: علی حسین نجفی ابرند آبادی؛ استاد مشاور: محمد ابراهیم شمس ناتری. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه تهران.پردیس قم، ۱۳۸۴٫     

 ۷۹- جنایات جنگی در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی (ICC ) و نظام حقوقی اسلام, /محمد علی قاسمی؛ به راهنمایی: سید مصطفی محقق داماد؛ استاد مشاور: محمد آشوری. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه علوم اسلامی رضوی، ۱۳۸۳٫     

  ۸۰- الحاق ایران به اساسنامه رم برای تاسیس دیوان کیفری بین‌المللی: موانع و مقتضیات, /حسین فخر بناب؛ به راهنمایی: محمد علی اردبیلی؛ استاد مشاور: محمد جعفر حبیب‌زاده، ابراهیم بیگ‌زاده. / پایان نامه(دکترای تخصصی)–دانشگاه تربیت مدرس.دانشکده علوم انسانی، ۱۳۸۴٫     

۸۱- بررسی و مقایسه عنصر معنوی قتل در حقوق کیفری ایران و آمریکا, /شهاب بداغی نامیله؛ به راهنمایی: حسین آقائی‌نیا؛ استاد مشاور: فیروز محمودی جانکی. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه تهران.دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ۱۳۸۵٫     

 ۸۲- مطالعه تطبیقی تاثیر اضطرار بر مسئولیت کیفری در فقه – حقوق موضوعه ایران و نظام کیفری آمریکا, /هادی رهبری؛ به راهنمایی: محسن رهامی؛ استاد مشاور: حسین آقایی نیا. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه تهران.دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ۱۳۸۵٫     

  ۸۳- میانجیگری کیفری, /منا زید شفیعی؛ به راهنمایی: شهلا معظمی؛ استاد مشاور: فیروز محمودی. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه تهران.دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ۱۳۸۵٫     

  ۸۴- بررسی مقایسه ای نقش میانجی گری کیفری و شوراهای حل اختلاف, /عبدالرحیم صید کرمی؛ به راهنمایی: عادل ساریخانی؛ استاد مشاور: ابوالفتح خالقی. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه قم.دانشکده ادبیات و علوم انسانی، ۱۳۸۴٫     

  ۸۵- تعارض عدالت و مصلحت در حقوق کیفری, /امیرحسین گائینی رحیمی؛ به راهنمایی: جلال الدین قیاسی؛ استاد مشاور: محمدعلی حاجی‌ده آبادی. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه قم.دانشکده حقوق، ۱۳۸۵٫

   

 ۸۶- بررسی تطبیقی ماده واحده قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی و آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری, /رضا انصاری؛ به راهنمایی: – گلدوست؛ استاد مشاور: میر محمد صادقی. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه شهید بهشتی.دانشکده حقوق، ۱۳۸۵٫     

 ۸۷- تروریسم در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی, /سعید حکیمی ها؛ به راهنمایی: محمد جعفر حبیب‌زاده؛ استاد مشاور: علی حسین نجفی ابرند آبادی، باقر شاملو. / پایان نامه(دکترای تخصصی)–دانشگاه تربیت مدرس.دانشکده علوم انسانی، ۱۳۸۵٫     

  ۸۸- مقام زن در اسلام و جایگاه آن در حقوق کیفری ایران, /آزاده اکبری امیر؛ به راهنمایی: – مهرپور؛ استاد مشاور: – محقق داماد. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه شهید بهشتی.دانشکده حقوق، ۱۳۸۵٫     

 ۸۹- حمایت از شهود در قوانین کیفری ایران و اسناد بین‌المللی, /آیت‌الله پرویزی‌فرد؛ به راهنمایی: منصور رحمدل؛ استاد مشاور: محمد آشوری. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه تهران.دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ۱۳۸۵٫

 

 ۹۰- مطالعه تطبیقی مسئولیت کیفری ورزشکار در فقه امامیه و حقوق جزای ایران, /علی قائم‌پناه؛ به راهنمایی: محمدصادق علمی؛ استاد مشاور: امیر حمزه سالارزایی. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه سیستان و بلوچستان.دانشکده ادبیات و علوم انسانی، ۱۳۸۵٫     

  ۹۱- حمایت کیفری از محجورین در حقوق ایران, /الهام حیدری؛ به راهنمایی: حسین آقائی نیا؛ استاد مشاور: غلامحسین الهام. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه تهران.دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ۱۳۸۵٫     

 ۹۲- قضازدایی و جایگاه آن در نظام کیفری ایران, /محمد امینی؛ به راهنمایی: محمدعلی اردبیلی؛ استاد مشاور: باقر شاملو. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه شهید بهشتی.دانشکده حقوق، ۱۳۸۴٫

  

  ۹۳- بررسی تطبیقی تفتیش و بازرسی منازل و اماکن و کشف آلات و ادوات جرم در حقوق کیفری ایران و فرانسه, /زربانو حسنی؛ به راهنمایی: رجبعلی گلدوست جویباری؛ استاد مشاور: باقر شاملو. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه شهید بهشتی.دانشکده حقوق، ۱۳۸۴٫     

  ۹۴- جرائم تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق در حقوق کیفری ایران, /اسماعیل ساولانی؛ به راهنمایی: حسین آقایی‌نیا؛ استاد مشاور: علی خالقی. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه تهران.دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ۱۳۸۵٫     

  ۹۵- تشکیلات و صلاحیت دادگاه کیفری استان و مقایسه آن با دیوان عالی جنایی سابق, /کریم صالحی؛ به راهنمایی: علی خالقی؛ استاد مشاور: منصور رحمدل. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه تهران.دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ۱۳۸۵٫     

  ۹۶- معیارها و تضمین های محاکمه عادلانه در دادرسی های کیفری بین المللی, /مصطفی فضائلی؛ به راهنمایی: جمال سیفی؛ استاد مشاور: هدایت اله فلسفی، علی آزمایش. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه شهید بهشتی.دانشکده حقوق، ۱۳۸۴٫     

  ۹۷- نقش و تاثیر جنسیت در حقوق کیفری ایران و مصر, /یاسر همدمی خطبه سرا؛ به راهنمایی: محسن رهامی؛ استاد مشاور: فیروز محمودی جانکی. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه تهران.دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ۱۳۸۵٫     

   ۹۸-حمایت کیفری از زنان در برابر خشونت (در مقایسه حقوق ایران و امریکا), /شادی عظیم زاده؛ به راهنمایی: شهلا معظمی؛ استاد مشاور: محمد آشوری. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه تهران.دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ۱۳۸۴٫     

   ۹۹- جایگاه حق خلوت در حقوق کیفری, /فهیم مصطفی‌زاده؛ به راهنمایی: جلال‌الدین قیاسی؛ استاد مشاور: محمد علی حاجی ده‌آبادی. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه قم.دانشکده ادبیات و علوم انسانی، ۱۳۸۴٫     

 ۱۰۰- دفاعیات در حقوق بین الملل کیفری, /مهدی سیدزاده ثانی؛ به راهنمایی: حسین میرمحمدصادقی؛ استاد مشاور: علی حسین نجفی ابرندآبادی. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه شهید بهشتی.دانشکده حقوق، ۱۳۸۴٫     

  ۱۰۱- بررسی مبانی و چگونگی تعیین مجازات متناسب در حقوق کیفری, /جعفر یزدیان جعفری؛ به راهنمایی: محمد آشوری؛ استاد مشاور: ایرج گلدوزیان، غلامحسین الهام. / پایان نامه(دکتری)–دانشگاه تهران.دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ۱۳۸۴٫     

 ۱۰۲- رابطه اسکیزوفرنیا، سوء مصرف مواد و ارتکاب جرائم کیفری, /دامون طاهرزاده؛ به راهنمایی: فرید فدائی؛ استاد مشاور: مریم وحدت شریت پناهی. / پایان نامه(دکترای حرفه‌ای)–دانشگاه آزاد اسلامی.دانشکده پزشکی، ۱۳۸۴٫

  

   ۱۰۳- جهانی شدن حقوق کیفری, /مرتضی جوانمردی صاحب؛ به راهنمایی: حسن دادیان؛ استاد مشاور: محمد آشوری، علی آزمایش. / پایان نامه(دکتری)–دانشگاه تهران.دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ۱۳۸۳٫     

 ۱۰۴- مطالعه تطبیقی مسوولیت پزشک در فقه و حقوق کیفری ایران, /مهدی نجاتی؛ به راهنمایی: محمود آخوندی؛ استاد مشاور: عادل ساریخانی. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه قم.دانشکده ادبیات وعلوم انسانی، ۱۳۸۴٫     

   ۱۰۵- پایان بی کیفری ناقضان حقوق بشر: یک چالش جهانی, /محسن بهاروند؛ به راهنمایی: امیر ارجمند؛ استاد مشاور: – سیفی. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه شهید بهشتی.دانشکده حقوق، ۱۳۸۴٫     

 ۱۰۶- جنایت تجاوز در حقوق بین‌المللی کیفری, /مجید شایگان فرد؛ به راهنمایی: حسین آقایی نیا؛ استاد مشاور: علی آزمایش، امیرحسین رنجبریان. / پایان نامه(دکترای تخصصی)–دانشگاه تهران.دانشکده حقوق و علوم سیاسی، -.     

۱۰۷- بررسی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق ایران و با نگرشی به حقوق انگلیس و فرانسه, /روح الله هاشمی؛ به راهنمایی: ایرج گلدوزیان؛ استاد مشاور: علی آزمایش. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه تهران.دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ۱۳۸۴٫     

۱۰۸- جایگاه شهادت و تشریفات قانونی استماع شهادت شهود در دادرسی کیفری ایران, /سجاد سلیمی؛ به راهنمایی: حسن دادیان؛ استاد مشاور: محمد حسینی. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه تهران.دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ۱۳۸۴٫     

  ۱۰۹- بررسی اجبار، اکراه، اضطرار در حقوق کیفری, /لیلی حسین زاده؛ به راهنمایی: جمشید جعفر پور؛ استاد مشاور: امیر وطنی. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه تربیت معلم.دانشکده ادبیات و علوم انسانی، ۱۳۸۴٫     

 ۱۱۰- جایگزین‌های حبس در حقوق کیفری ایران, /حسن حاجی تبار فیروزجائی؛ به راهنمایی: علی صفاری؛ استاد مشاور: علی حسین نجفی ابرند آبادی. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه شهید بهشتی.دانشکده حقوق، ۱۳۸۵٫

 

  ۱۱۱- فاضل دیه در حقوق کیفری, /محمدحسن فقیهی قادیکلاهی؛ به راهنمایی: عادل ساریخانی؛ استاد مشاور: ابولفثح خالقی. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه قم.دانشکده حقوق، ۱۳۸۳٫     

  ۱۱۲- قاچاق انسان از دیدگاه حقوق بین المللی و جایگاه آن در حقوق کیفری ایران, /محمدحسین باقرپوریان؛ به راهنمایی: محمدعلی مهدوی ثابت؛ استاد مشاور: محمدابراهیم شمس ناتری. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه تهران.مجتمع آموزش عالی قم، ۱۳۸۳٫     

 ۱۱۳ – جایگاه قاعده درء در نظام حقوق کیفری ایران و فقه امامیه, /رضا زهروی؛ به راهنمایی: حسین میرمحمد صادقی؛ استاد مشاور: باقر شاملو. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده حقوق.

    

 ۱۱۴- بررسی تاثیر اختلالات روانی غیر از جنون در مسئولیت کیفری, /فاطمه رحمتی؛ به راهنمایی: علی خالقی؛ استاد مشاور: منصور رحمدل. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی.     

۱۱۵- حمایت کیفری از زنان در برابر خشونت خانوادگی, /سمیه حسامی؛ به راهنمایی: محمد فرجیها؛ استاد مشاور: علی حسین نجفی ابرندآبادی. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی.

 ۱۱۶- حمایت کیفری از زنان در برابر خشونت خانوادگی, /سمیه حسامی؛ به راهنمایی: محمد فرجیها؛ استاد مشاور: علی حسین نجفی ابرندآبادی. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی.

  ۱۱۷- نقش یافته‌های جرم‌شناسی در تحول حقوق کیفری / پایان‌نامه (کارشناسی ارشد) — دانشگاه قم، ۱۳۸۰       

 ۱۱۸- تصرفات غیرقانونی در اموال از دیدگاه کیفری / پایان‌نامه (کارشناسی ارشد) — دانشگاه تهران، ۱۳۸۰

     

  ۱۱۹- زنان بزه دیده در دو نظام کیفری ایران و انگلستان / پایان‌نامه (کارشناسی ارشد) — دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۷۹       

 ۱۲۰- بررسی جایگاه زنان شاغل در نظام عدالت کیفری ایران, /طاهره خدایاری نژاد؛ به راهنمایی: محمد فرجیها؛ استاد مشاور: خدیجه سفیری. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، ۱۳۸۳٫

   

  ۱۲۱- تبیین جرم قذف در حقوق کیفری ایران و مطالعه تطبیقی آن در مذاهب اسلامی, /علی صفریان؛ به راهنمایی: مصطفی محقق داماد؛ استاد مشاور: محسن رهامی. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه تهران، مجتمع آموزش عالی قم، ۱۳۸۱٫     

 ۱۲۲- تورم کیفری, /غلامرضا سلطانفر؛ به راهنمایی: – نجفی ابرندآبادی؛ استاد مشاور: – صفاری. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه شهید بهشتی.     

 ۱۲۳- جایگاه هیات منصف در فرآیند دادرسی کیفری, /رسول میرلوحی؛ به راهنمایی: محمدجعفر حبیب زاده؛ استاد مشاور: جعفر کوشا. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه تربیت مدرس،‌ دانشکده علوم انسانی،‌ گروه حقوق، ۱۳۸۲٫     

۱۲۴- سیاست کیفری ایران در حفظ محیط زیست با الهام از اسناد بین المللی, /حبیب الله امیری؛ به راهنمایی: محمدعلی مهدویت ثابت؛ استاد مشاور: عادل ساریخانی. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه قم، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، ۱۳۸۳٫       

   ۱۲۵- منع شکنجه و آزار و اذیت در اسناد بین‌المللی و حقوق کیفری ایران, /مریم سالمی؛ به راهنمایی: محمدابراهیم شمس؛ استاد مشاور: احمد طباطبائی. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه تهران، مجتمع آموزش عالی قم، ۱۳۸۳٫

    

  ۱۲۶- بررسی تطبیقی جرایم مخل جریان عدالت کیفری در حقوق ایران و فرانسه, /شهرام ابراهیمی؛ به راهنمایی: محمدعلی مهدوی ثابت؛ استاد مشاور: محمد آشوری. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه امام صادق، دانشکده معارف اسلامی و حقوق، ۱۳۸۱٫     

  ۱۲۷- اصول حاکم بر تحصیل و ارائه ادلة کیفری در حقوق ایران و فرانسه, /شهریار ترخانی؛ به راهنمایی: محمد آشوری؛ استاد مشاور: حسین مصطفوی. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه امام صادق، دانشکده معارف اسلامی و حقوق، ۱۳۸۱٫     

 ۱۲۸- مطالعه تطبیقی آزادی مشروط در حقوق کیفری ایران و فرانسه, /عباس تدین؛ به راهنمایی: محمدعلی مهدوی ثابت. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه امام صادق، دانشکده معارف اسلامی و حقوق، ۱۳۸۲٫     

۱۲۹-  شروع به جرائم مستوجب مجازات در حقوق کیفری ایران, /حرمت الله رسولیان؛ به راهنمایی: ابوالحسن شاکری؛ استاد مشاور: کیومرث کلانتری. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه مازندران، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، ۱۳۸۲٫

 ۱۳۰- قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی با رویکرد به حقوق متهم, /سعید کشوری باغان؛ به راهنمایی: نسرین مهرا؛ استاد مشاور: باقر شاملو. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه شهید بهشتی.دانشکده حقوق، ۱۳۸۴٫     

  ۱۳۱- بررسی تطبیقی تجدید نظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلستان, /هادی طیبی؛ به راهنمایی: نسرین مهرا؛ استاد مشاور: علی حسین نجفی ابرند آبادی. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه شهید بهشتی.دانشکده حقوق، ۱۳۸۴٫     

  ۱۳۲- حمایت از زنان بزه دیده در حقوق کیفری ایران و اسناد بین‌المللی, /قاسم رنجبران جوبه؛ به راهنمایی: نسرین مهرا؛ استاد مشاور: علی حسین نجفی ابرندآبادی. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه شهید بهشتی.دانشکده حقوق، ۱۳۸۴٫     

  ۱۳۳- جرم انگاری سوء استفاده از قدرت در پرتو تعامل نظام حقوق بشر و حقوق کیفری, /مهرداد رایجیان اصلی؛ به راهنمایی: رضا نوربها؛ استاد مشاور: علی حسین نجفی ابرند آبادی، محمد علی اردبیلی. / پایان نامه(دکترای تخصصی)–دانشگاه شهید بهشتی.دانشکده حقوق، ۱۳۸۵٫     

  ۱۳۴- ابعاد کیفری حقوق تجارت الکترونیکی, /فاطمه قناد؛ به راهنمایی: علی حسین نجفی ابرندآبادی؛ استاد مشاور: رضا نوربها، جعفر کوشا. / پایان نامه(دکترای تخصصی)–دانشگاه شهید بهشتی.دانشکده حقوق، ۱۳۸۶٫     

 ۱۳۵- حمایت کیفری از حریم خصوصی در فضای سایبر, /جعفر حسنی؛ به راهنمایی: نسرین مهرا؛ استاد مشاور: علی حسین نجفی ابرند آبادی. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه شهید بهشتی .دانشکده حقوق، ۱۳۸۵٫

    

 ۱۳۶- رویکرد حقوق کیفری به میراث فرهنگی, /فرشید اکبرزاده؛ به راهنمایی: جلال‌الدین قیاسی؛ استاد مشاور: ابوالفتح خالقی. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه قم.دانشکده حقوق، ۱۳۸۵٫     

  ۱۳۷- نقش تحولاتIT از منظر حقوق کیفری, /بهداد عباسی؛ به راهنمایی: عادل ساریخانی؛ استاد مشاور: ابوالفتح خالقی. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه قم.دانشکده حقوق، ۱۳۸۵٫     

   ۱۳۸- پلیس قضایی و نقش آن در روند دادرسی کیفری, /حسین جهانی؛ به راهنمایی: ابوالفتح خالقی؛ استاد مشاور: رامین مهیمنی. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه قم.دانشکده حقوق، ۱۳۸۵٫

   

 ۱۳۹- سیاست کیفری ایران در حمایت از عفت و اخلاق عمومی, /مهدی شعبان‌زاده؛ به راهنمایی: ابوالفتح خالقی؛ استاد مشاور: عادل ساریخانی. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه قم.دانشکده حقوق، ۱۳۸۵٫     

 ۱۴۰- بررسی و نقد مبانی و ادله کثرت گرائی دینی از دیدگاه جان هیک، دکتر حسین نصر و علامه طباطبائی, /جواد دانش؛ به راهنمایی: امیر عباس علیزمانی؛ استاد مشاور: محسن جوادی. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه قم.دانشکده الهیات و معارف اسلامی، ۱۳۸۵٫     

  ۱۴۱- تعارض ادله احکام در حقوق ایران, /علیرضا فعال‌زاده؛ به راهنمایی: فخرالدین اصغری آقمشهدی، علی اکبر ایزدی فرد. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه مازندران.دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ۱۳۸۵٫     

۱۴۲- ادله اثبات در جرایم تعزیری و بازدارنده, /حسین حسینی وردنجانی؛ به راهنمایی: عادل ساریخانی؛ استاد مشاور: ابوالفتح خالقی. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه قم.دانشکده حقوق، ۱۳۸۵٫     

  ۱۴۳- جنبه‌های اثباتی سند در حقوق ایران، با مطالعه تطبیقی در حقوق مصر و انگلیس, /‏‎سیّد علی‎‏ خزائی. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه امام صادق(ع)-دانشکده حقوق، ۱۳۸۵٫

 ۱۴۴- ادله الکترونیک اثبات دعوا, /محمد سلطانی؛ به راهنمایی: – صادقی نشاط؛ استاد مشاور: – غمامی. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ۱۳۸۴٫     

  ۱۴۵- طریقیت یا موضوعیت ادله در حقوق کیفری ابران, /بهنام یوسفیان؛ به راهنمایی: محسن رهامی؛ استاد مشاور: حسین آقایی نیا. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، ۱۳۸۲٫

 ۱۴۵- اهانت به مقدسات مذهبی در قانون مجازات اسلامی و بررسی ادله حکم آن در فقه امامیه, /محمدصادق دبیری؛ به راهنمایی: محمدحسن مرعشی. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه امام صادق(ع)، دانشکده معارف اسلامی و حقوق، ۱۳۷۸٫       

 ۱۴۶- اعتبار علم قاضی در ادله اثبات دعوی, /محمدرضا عقیقی؛ به راهنمایی: امیر ناصر کاتوزیان؛ استاد مشاور: حسین صفایی، روشنعلی شکاری. / پایان نامه(دکتری)–دانشگاه تهران، دانشکده حقوق وعلوم سیاسی، ۱۳۸۰٫       

  ۱۴۷- بررسی ادله عصمت امام علی (ع) در قرآن و روایات, /اکرم میرآبادی؛ به راهنمایی: احمد عابدی؛ استاد مشاور: فتح الله نجار زادگان. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشکده اصول الدین قم، ۱۳۷۹٫       

  ۱۴۸- بررسی ادله درون دینی و برون دینی پلورالیسم, /صدیقه صابری؛ به راهنمایی: عباس علیزمانی؛ استاد مشاور: محسن جوادی. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)–دانشگاه قم، ۱۳۸۱٫       

 ۱۴۹- اعتبار علم قاضی در ادله اثبات دعوی, /محمدرضا عقیقی؛ به راهنمایی: امیر ناصر کاتوزیان؛ استاد مشاور: حسین صفایی، روشنعلی شکاری. / پایان نامه(دکتری)–دانشگاه تهران، دانشکده حقوق وعلوم سیاسی، ۱۳۸۰٫

   

  ۱۵۰- شکاکیت و نقدی بر ادله آن, /علی عسکری یزدی؛ به راهنمایی: محسن جهانگیری؛ استاد مشاور: بیوک علیز اده، علی پایا. / پایان نامه(دکتری)–دانشگاه امام صادق (ع ) ، دانشکده الهیات و معارف اسلامی ، ۱۳۸۰٫

 

 ۱۵۱- تطبیقی در ادله استنباط میان فریقین, / نادر مختاری‌افراکتی؛ به راهنمائی : کاظم مدیرشانه‌چی / پایان نامه (کارشناسی ارشد) — دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده الهیات و معارف اسلامی شهید مطهری، ۱۳۷۳-۱۳۷۴٫     

  ۱۵۲- کارشناس بعنوان یکی از ادله اثبات دعوی, / محمدعلی شاه‌حیدری‌پور؛ به راهنمائی : عبدالله شمس / پایان نامه (کارشناسی ارشد) — دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده حقوق، ۱۳۷۶-۷۷٫       

۱۵۳- تعارض و تزاحم ادله و تطور تاریخی آن, / غالب قدیری؛ به راهنمائی : حسین کریمی / پایان نامه (کارشناسی ارشد) — دانشگاه قم، دانشکده علوم انسانی، ۱۳۷۸٫

    

  ۱۵۴- تشکیک وجود بین نفی و اثبات ، و ادله و آثار آن, / انسیه ماهینی؛ به راهنمائی : جعفر شاه‌نظری / پایان نامه (کارشناسی ارشد) — دانشگاه قم، دانشکده علوم انسانی، ۱۳۷۸٫

   

۱۵۵- اصل برائت و اصل احتیاط از دیدگاه اصولیین و اخباریین و کیفیت علاج تعارض ادله احتیاط و ادله برائت , / موسی عینی‌اصغری؛ به راهنمائی : عبدالله امیدی‌فرد / پایان نامه (کارشناسی ارشد) — دانشگاه قم، دانشکده علوم انسانی، ۱۳۷۸٫

  

 ۱۵۶- طریقت یا موضوعیت ادله اثبات دعوی در حقوق کیفری ایران و مصر, / فیروز محمدی‌جانکی؛ به راهنمایی: محمد آشوری. / پایان نامه (کارشناسی ارشد) — دانشگاه امام صادق (ع)، ۱۳۷۶

    

 ۱۵۷-  تحقیقی پیرامون ادله عقلیه در اصول فقه مذاهب اسلامی, / محمدباقر مهدیان؛ به راهنمایی: اسعد شیخ‌الاسلامی. / پایان نامه (کارشناسی ارشد) — دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۷۰

 ۱۵۸- علم قاضی از دیدگاه فقه امامیه و حقوق موضوعه, / حسن فرقانیها؛ به راهنمایی: منوچهر خزانی. / پایان نامه (کارشناسی ارشد) — دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ۱۳۷۰       

 ۱۵۹- مطالعه تئوری دلیل در دادرسی کیفری, /پژمان پورزند مقدم؛ به راهنمایی: محمد آشوری؛ استاد مشاور: ایرج گلدوزیان. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)– مجتمع آموزش عالی قم، ۱۳۷۹٫

  ۱۶۰- ارزش قضائی روشها و ابزار نوین شناخت جرم و شهادت, / علی فتحی‌پور / پایان نامه (دکترا) — دانشگاه تهران، ۱۳۶۵