جزوه مسئولیت مدنی

تاریخ ارائه این درس : مهر۱۳۹۱

تاریخ اتمام نگارش این جزوه : ۲۵ آذر ۱۳۹۱

استاد ارجمند: جناب آقای دکتر چهکندی نژاد

این جزوه به نگارش سر کار خانم انوری (دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، ورودی ۱۳۹۰) می باشد.ضمن تشکر و سپاس فراوان از ایشان ، دوستان را دعوت به استفاده از این جزوه می نماییم.

دانلود